Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Hľadať

Nákupný košík

0 (ks) - 0,00€ Do košíka
Váš košík je prázdny!

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Proma – Energosystémy spol.s r.o. so sídlom Bytčická 89, 010 09 Žilina


I. VŠEOBECNE
1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre dodávky tovaru od predávajúceho, 
ktoré sa realizujú na základe objednávok od kupujúceho, alebo osobitnou dohodou o spolupráci. 
1.2 Predávajúci sa zaväzuje, že podľa týchto podmienok dodá kupujúcemu objednaný tovar, že 
prevedie k tomuto tovaru vlastnícke právo na kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje, že dodaný tovar 
prevezme a že v lehote, spôsobom a za ďalších podmienok určených v týchto podmienkach zaplatí 
predávajúcemu celú dohodnutú kúpnu cenu.
1.3 Sortiment tovaru je obsiahnutý v aktuálnom cenníku, alebo v aktuálnych ponukách predávajúceho. 
1.4 Objednaný tovar bude dodaný v kvalite zodpovedajúcej platným technickým normám pre jednotlivé 
výrobky vydaných výrobcom.
1.5 Ak kupujúci nesúhlasí s výlučnou platnosťou týchto podmienok, musí na túto skutočnosť výslovne 
upozorniť predávajúceho písomnou formou.
1.6 V týchto podmienkach sa pod pojmom predávajúci rozumie Proma – Energosystémy spol. s r.o., 
a pod pojmom kupujúci je osoba, ktorá v súlade s týmito podmienkami vystaví predávajúcemu 
objednávku.
1.7 Podmienky sú vypracované v súlade s Obchodným zákonníkom a tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy 
o spolupráci alebo vzájomnej dohody.


II. OBJEDNÁVANIE TOVARU
2.1 Úsek zákazníckeho servisu predávajúceho prijíma objednávky zasielané prostredníctvom faxu, 
elektronickou a písomnou poštou alebo doručené osobne na nižšie uvedených kontaktoch:
Tel: 041 / 72 48 777, 041 / 72 34 184
Fax: 041 / 72 48 777, 041 / 72 34 184
e-mail: promaenergo@promaenergo.sk
2.2 Podstatnými náležitosťami objednávky sú tieto údaje:
a) názov firmy, resp. meno a priezvisko kupujúceho,
b) sídlo kupujúceho,
c) dodacia (vrátane PSČ) a fakturačná adresa ak sú odlišné od sídla kupujúceho,
d) IČO a DIČ kupujúceho,
e) spôsob platby,
f) bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho,
g) druh tovaru a jeho množstvo,
h) požadovaný termín dodávky,
i) spôsob prepravy a presná dodacia adresa s kontaktnou osobou (vrátane telefónneho čísla),
j) spôsob vykládky (VZV, žeriav príp. iné)
k) výpis z obchodného registra, príp. kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenia o registrácii 
platcu DPH ako prílohu objednávky, pokiaľ neboli predávajúcemu predložené skôr.
Objednávky musia byť datované, opečiatkované a podpísané kupujúcim. Objednávku, ktorá nespĺňa 
uvedené náležitosti, je predávajúci oprávnený odmietnuť alebo vrátiť kupujúcemu na doplnenie.2.3 Objednávky sa potvrdzujú na úseku zákazníckeho servisu predávajúceho každý pracovný deň medzi 
8.00 a 15.00 h. Predávajúci najneskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa odo dňa doručenia 
záväznej objednávky potvrdí objednávku (telefonicky, faxom alebo e-mailom), resp. zašle zálohovú 
faktúru, čím vyjadrí akceptáciu objednávky. 
2.4 Ak nie je možné plnenie objednávky v požadovanom termíne, predávajúci sa dohodne (telefonicky, 
faxom alebo e-mailom), s kupujúcim o najbližšom možnom termíne plnenia objednávky.
2.5 Predávajúci nezodpovedá za prípadné chyby v objednávkach spôsobené kupujúcim. Náklady 
vzniknuté v súvislosti s takýmito chybami bude znášať kupujúci (výrobné a prepravné). 
2.6 Predávajúci je oprávnený odmietnuť plnenie objednávky, pokiaľ kupujúci nemá vyrovnané všetky 
záväzky po lehote splatnosti voči predávajúcemu alebo ak si plne vyčerpal kreditný limit stanovený 
v zmluve o spolupráci. 


III. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Predávajúci vykoná fakturáciu výrobkov pre kupujúceho v cenách vypočítaných podľa aktuálneho
cenníka. Pre zmluvných obchodných partnerov budú poskytované zľavy dohodnuté osobitnou 
dohodou alebo ponukou.
3.2 Aktuálne cenníky v čase podpísania zmluvy sú platné do nadobudnutia platnosti nových cenníkov.
3.3 Faktúry sú splatné v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, alebo uvedené na faktúre. Lehota 
splatnosti pohľadávok začína plynúť odo dňa ich vystavenia. 
3.4 Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu alebo jej časť v lehote jej splatnosti uvedenej na daňovom 
doklade (faktúre), počnúc prvým dňom omeškania vznikne predávajúcemu oprávnenie účtovať 
úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy denne po dobu prvých 30 dní odkladu. Pri 
oneskorenej platbe dlhšej ako 30 dní, je predávajúci oprávnený požadovať úroky z omeškania od 
31. dňa omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy denne a je tiež oprávnený od zmluvy o spolupráci 
odstúpiť.
3.5 Predaj na faktúru je možný od minimálneho odberného množstva v sume 50.- € bez DPH


IV. DRUHY DODÁVOK A PODMIENKY DODANIA
4.1 Všetky výrobky sa predávajú v baleniach prislúchajúcim k jednotlivým druhom výrobkov, presne 
podľa špecifických informácií v cenníku a ponukových listoch predávajúceho. Dodávky na miesto 
určenia, ktoré sú definované kupujúcim v jeho objednávke, zabezpečuje predávajúci.
4.2 Dodávky organizované predávajúcim na špecifické miesto určenia:
a) Predávajúci dodá tovar na určené miesto, nehradí náklady spojené s vykládkou a prípadným 
prestojom vozidla na mieste určenia.
b) Kupujúci hradí náklady na prepravu podľa cenníka predávajúceho.
c) Dodanie tovaru sa uskutoční medzi 7.30 a 15.00 h, pokiaľ kupujúci neurčí iný termín. Ak kamión 
s tovarom dorazí v spomínanom termíne, vykládka musí byť dokončená do 2 hodín od príchodu. 
Po uplynutí 2 hodín budú prípadné náklady za prestoj hradené kupujúcim.
d) V prípade, ak kupujúci poskytne nesprávnu adresu a predávajúci doručí tovar na nesprávne 
miesto, predávajúci má právo zaťažiť kupujúceho dodatočnými prepravnými nákladmi, ktoré 
boli spôsobené omylom kupujúceho.
4.3 Dodávka na miesto určené kupujúcim bude realizovaná iba v tom prípade, ak dané miesto je 
dostupné pre prepravu organizovanú predávajúcim, nezávisle od poveternostných podmienok. Ak 
doručenie na určené miesto nie je možné, tovar bude vyložený na najbližšom možnom mieste, ktoré 
určí kupujúci. 4.4 Kupujúci si v prípade vlastnej potreby ( nakládka tovaru ) môže odstrániť pôvodný - originálny obal 
výrobku, ale tým poškodzuje tovar a nie je možné ho vrátiť.
4.5 Keď kupujúci odmietne prevziať objednaný tovar, predávajúci je oprávnený vyfakturovať 
kupujúcemu prepravné náklady. Ak kupujúci odmietne prevziať špeciálne výrobky alebo výrobky 
vyrobené na objednávku, predávajúci má právo vyúčtovať kupujúcemu náklady na výrobu a náklady 
za uskladnenie spojené s plnením objednávky. 
4.6 Vrátenie dodaného tovaru kupujúcim - predávajúcemu je možné za storno poplatok 20% z ceny 
tovaru. Tovar musí byť nepoškodený v pôvodnom balení.


V. BALENIE, ODOSLANIE A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA
5.1 Dodávky sa realizujú v ucelených jednotkách v nevratných obaloch. Za likvidáciu obalov zodpovedá 
kupujúci, a to na jeho vlastné náklady.
5.2 Spôsob odoslania i dopravné prostriedky si v prípade, ak neexistuje iný pokyn kupujúceho, 
predávajúci môže zvoliť sám.
5.3 Vykládku zabezpečuje a hradí kupujúci. Vykládka musí byť vykonaná odborne a v zodpovednosti 
kupujúceho.
5.4 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase pristavenia dopravného 
prostriedku na dohodnutom mieste dodania. 


VI. VADY TOVARU A ZÁRUKY
6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v kvalite zodpovedajúcej technickým normám 
výrobcu. Na požiadanie kupujúceho, predávajúci je povinný kvalitu potvrdiť platným vyhlásením 
o zhode - certifikátom. 
6.2 Kupujúci je povinný dodržiavať odporúčania predávajúceho na prepravu, skladovanie a manipuláciu 
s tovarom.
6.3 Predávajúci, poskytuje záruku podľa podmienok uvedených vo všeobecných záručných 
podmienkach.
6.4 Ďalšie ustanovenia o potrebe písomného oznámenia vád tovaru kupujúcim a postup pre riešenie 
vád z titulu reklamácií sú zahrnuté v reklamačnom poriadku predávajúceho. 


VII. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA 
7.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za predmetný 
tovar, nie však skôr, ako dôjde k úplnému vyrovnaniu všetkých skôr splatných záväzkov kupujúceho 
voči predávajúcemu. 


VIII. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ
8.1 Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je 
vylúčená, ak k uvedenému stavu došlo v dôsledku udalosti pri všetkej starostlivosti 
nepredvídateľnej a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľnej (vyššia moc).
8.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť hore uvedené dodacie podmienky, ak nastanú 
nepredvídateľné udalosti. Pod týmito udalosťami rozumieme: oheň, sneh, štrajk, nepokoje, vojnovéaktivity, oficiálne smernice/rozkazy zabraňujúce včasné doručenie, ďalej poruchy vo výrobe, poruchy 
v dodávkach energie, vody, paliva, ktoré zabraňujú výrobcovi vyrábať tovar za 3 po sebe 
nasledujúce dni. Keď sa takéto udalosti vyskytnú, predávajúci bude kupujúceho ihneď informovať 
a stanoví nový dodací termín. Ak nový dodací termín presahuje pôvodný dodací termín o viac ako 72 
hodín, kupujúci má právo odstúpiť od objednávky, bez ďalších nákladov. Ak predávajúci nie je 
schopný splniť potvrdenú objednávku z dôvodu týchto udalostí, kupujúci bude o tom informovaný 
nie neskoršie ako do 24 hodín. 


IX. OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Práva, povinnosti a právne vzťahy z týchto podmienok vyplývajúce, vznikajúce a s nimi súvisiace sa 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými právnymi 
predpismi platnými v SR. 
9.2 Tieto podmienky v plnom rozsahu nahradzujú všetky doterajšie obchodné dohody, obsiahnuté 
v kúpnych zmluvách, rámcových kúpnych zmluvách, všeobecných podmienkach kúpnych zmlúv, či 
ďalších dokumentoch a všetkých ústnych dohodách, uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim 
s platnosťou od dňa ich vydania.
9.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny všeobecných obchodných podmienok.

Platnosť: od 01.01.2011


Ing. Milan Krasňan 
riaditeľ spoločnosti

© PROMA - ENERGOSYSTÉMY, spol. s r.o., NajReklama.sk - tvorba eshopu