Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Hľadať

Nákupný košík

0 (ks) - 0,00€ Do košíka
Váš košík je prázdny!

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti 
Proma-Energosystémy spol. s r. o.


Reklamačný poriadok vychádza z ustanovení vzájomne súvisiacich zákonov z oblasti obchodného 
a občianskeho práva, ktoré predstavujú Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Zákon č. 
634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vadným výrobkom a Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

1. ZÁRUČNÉ DOBY
Záruka sa vzťahuje v zmysle obchodného zákonníka na 2 roky odo dňa odberu tovaru. 
Záruka sa nevzťahuje na výrobky:
- poškodené v dôsledku nesprávneho skladovania, prepravy a manipulácie u kupujúceho,
- nevhodne použité,
- neodborne a nekvalitne aplikované 


2. VADY TOVARU
Dodaný tovar má vady ak nezodpovedá druhu, množstvu, akosti alebo vyhotoveniu, ktoré určuje 
objednávka potvrdená predávajúcim. 
Za vady tovaru, ktoré vznikli vplyvom nevhodného spôsobu skladovania a manipulácie u kupujúceho 
po jeho dodaní, predávajúci nezodpovedá.


3. NÁROKY Z VÁD TOVARU
Ak dôjde k vadnému plneniu zo strany predávajúceho, kupujúci má právo požadovať odstránenie vád:
- dodaním náhradného tovaru,
- opravou, ak sú vady opraviteľné,
- poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny.
Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať vymieňaný pôvodne dodaný tovar 
v stave a množstve v akom bolo dodané kupujúcemu, ak k tomu nebránia iné okolnosti. Len po 
vrátení tovaru na sklad predávajúceho sa pristúpi k náhradnému plneniu.
Kupujúci pri odstránení vád nesmie vykonať opravy bez súhlasu predávajúceho na jeho účet. 
Pri poskytovaní zľavy sú rozhodujúce cenové pomery v čase fakturovania tovaru. 


4. TERMÍNY UPLATNENIA REKLAMÁCIÍ
Kupujúci musí uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu nasledovne:
- u zjavných vád najneskôr do 2 dní od termínu prevzatia dodávky,
- u zjavných vád, ktoré zistil na základe oznámenia spotrebiteľa pred použitím tovaru, do 2 dní 
od tohto oznámenia, maximálne však do 90 dní odo dňa, keď mu predávajúci tovar dodal,
- u skrytých vád v kvalite tovaru z hľadiska funkčnosti, ktoré sa zistia až pri spracovaní tovaru, 
do 2 dní po ich zistení a oznámení zákazníkom.
Ak má tovar zjavné vady, kupujúci musí v reklamovanom množstve poskytnúť k prehliadnutiu 
predávajúcemu, ak sa nedohodnú inak. 

 

5. FORMY UPLATNENIA REKLAMÁCIÍ
Kupujúci pri uplatnení písomnej reklamácie je povinný predložiť:
- názov a miesto kupujúceho a spotrebiteľa, meno kontaktnej osoby, číslo telefónu,
- fotodokumentácia, min. 5 záberov (e-mailom),
- doklady dodací list, faktúra resp. účet reklamovanej dodávky,
- štítky z balíkov výrobku 
V prípade neúplného predloženia potrebných dokladov predávajúci začne reklamačné konanie po ich 
doplnení, o čom písomne informuje kupujúceho.


6. POSTUP RIEŠENIA REKLAMÁCIÍ
V prípade, že reklamácia si nevyžaduje vykonanie miestnej prehliadky predávajúci dorieši reklamáciu do 
troch pracovných dní, ak boli predložené kompletné podklady podľa bodu 5. 
V prípade, že predávajúci sa rozhodne pre vykonanie miestnej prehliadky, bude vykonaná po dohode 
s kupujúcim do 5 pracovných dní. Predávajúci si vyhradzuje právo na stanovenie termínu posúdenia vád, 
závislého od klimatických podmienok podľa charakteru reklamácií. Z rokovania medzi zástupcami 
predávajúceho a konečným odberateľom sa napíše „Zápis z reklamačného konania“ ktorý musí 
obsahovať konkrétnu špecifikáciu reklamovaných chýb, jednoznačné závery a podpisy obidvoch strán. Ak 
sú závery jednoznačné, predávajúci dorieši reklamáciu do troch pracovných dní od dňa vykonania 
miestnej prehliadky. 
V prípade, že závery vyplývajúce zo zápisu nie sú jednoznačné, reklamácia bude ďalej riešená v zmysle 
príslušných ustanovení obchodného zákonníka. 


7. KONTAKTY
Proma – Energosystémy spol. s r.o.
Bytčická 89
010 09 Žilina
Ing. Milan Krasňan
Telefón : 041/7248 777
Fax: : 041/7248 777
Mobil : 0905/803 492
e-mail : krasnan@promaenergo.sk

Ing. Milan Krasňan
riaditeľ spoločnosti

© PROMA - ENERGOSYSTÉMY, spol. s r.o., NajReklama.sk - tvorba eshopu